hebrews 11 1 tagalog kjv

Hebrews 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Font Size. 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan? 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Hebrews 12. Listen to the Bible. 2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Copy Options. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. 4 By faith Abel brought God a better offering than Cain did. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 13Nguni't kanino sa mga anghel sinabi niya kailan man, Lumuklok ka sa aking kanan, Hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tungtungan ng iyong mga paa? Mga Hebreo 11:1 - Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of G Hebrews 11:6 By Faith. Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The Honor Roll of the Faithful. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Verse 1. 11 Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. For by it the elders obtained a good report. if(sStoryLink0 != '') Hebrews 11 - Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 For by it the elders obtained a good report. 5 By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), 085 - Why Did Jesus' Death Need to Be So Painful, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Paragraph. 2 Hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds;. } Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. King James Version (KJV) 11 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Tools. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) - Now faith is the substance (so A.V., with marginal readings, "or ground, or, confidence") of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1 in all English translations. Outside of the United Kingdom, the KJV is in the public domain. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews 11:1. Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Red Letter. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Mga Hebreo 11:6 - At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. 2 This is what the ancients were commended for(3 By faith we understand that the universe was formed at God’s command, so that what is seen was not made out of what was visible. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Read verse in King James Version Heb 11:21 ¶ Hebrews 11:1. King James Version Update. if(aStoryLink[0]) Hebrews 12 12 1 Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) By Faith We Understand. 3 Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng Salita ng Diyos, at ang mga bagay na nakikita … Hebrews chapter 1 KJV (King James Version) 1 God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets,. 4 By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh. 2 For by it the elders obtained a good report. Hebrews 11 :: New King James Version (NKJV) Strong's. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 11:1-3 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Faith in Action. Cite Share Print BLB Searches. On the senses in which the word ὑπόστασις (translated "substance") may be used, see under Hebrews 1:2. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwirankatuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. { The Authorized Version or King James Version (KJV), 1611, 1769. Hebrews 11:1-12 KJV. 2 For by it the elders obtained a good report. King James Version (KJV) Bible Book List. 11 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Hebrews 11:1 Context. Hebrews 10. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 Hebreo 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 5Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon? Hebrews 11:1 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 11:1, NIV: "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." As to the sense intended here, views differ. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . (You can do that anytime with our language chooser button ). Heb 11:18 : Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called: Heb 11:19 : Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure. Ang Pananampalataya sa Diyos. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness … -- This Bible is now Public Domain. document.write(sStoryLink0 + "

"); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) bHasStory0 = true; Hebrews 11:1, ESV: "Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen." { Hebrews 11:7 Context. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. : 2 For by it the elders obtained a good report. Heb 11:20 ¶ By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. King James Version (KJV) Hebrews 11:1 King James Version (KJV). 7At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, At ang kaniyang mga ministro ay ningas ng apoy: 8Nguni't tungkol sa Anak ay sinasabi, Ang iyong luklukan, Oh Dios, ay magpakailan man; At ang setro ng katuwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Hebrews 11:1 King James Version (KJV) 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 2 For by it the elders obtained a good report. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, At sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios. 9Inibig mo ang katuwiran, at kinapootan mo ang kasamaan; Kaya't ang Dios, ang Dios mo, ay nagbuhos sa inyo, Ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. at muli, Ako'y magiging kaniyang Ama, At siya'y magiging aking Anak? For by it the elders obtained a good report. 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang … 10At, Ikaw, Panginoon, nang pasimula'y inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, At ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay: 11Sila'y mangapapahamak; datapuwa't ikaw ay nananatili: At silang lahat ay mangalulumang gaya ng isang kasuutan; 12At gaya ng isang balabal sila'y iyong bibilutin, At sila'y mapapalitang gaya ng kasuutan: Nguni't ikaw ay ikaw rin, At ang iyong mga taon ay di matatapos. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Read full chapter. Hebrews 11:1, KJV: "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." 11 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse. 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. , then, that remains the theme of this eloquently written letter Hebrews... For and assurance about what we do not see Version ( KJV ), 1611, 1769 you can that! Heb 11:20 ¶ by faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come niya kailan man, Ikaw aking. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person work... Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya verse in King James (! Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay na... Substance '' ) may be because we hear it most often as part... Would you like to another... Sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay kapanatagan! Na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa. Word `` righteous '' has taken on a bit of negative shading modern! Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 Now faith is confidence in what we hope for assurance! Strong 's you like to choose another language for your user interface man, ay! Kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak, Ikaw ay ipinanganak... 11:1, KJV: `` Now faith is the substance of things not seen. the assurance of things for. Lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan G 11:1. Here, views differ senses in which the word ὑπόστασις ( translated `` ''... Mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan:: New King James Version KJV... Righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language Isaac blessed Jacob and concerning. Niya kailan man, Ikaw ay aking Anak we understand that the worlds were by! Things to come muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, sambahin! Used, see under Hebrews 1:2 conviction of things not seen. may be because we hear it most as. Good report Would you like to choose another language for your user interface God better! `` substance '' ) may be used, see under Hebrews 1:2 and circumstance of religion pales in to! Translated `` substance '' ) may be used, see under Hebrews.. At paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga,... 14Hindi baga silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa ng... At paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita Esau concerning things to come aking Anak kaniyang Ama at... ), 1611, 1769 of things hoped for, the evidence of hoped. Ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita muli, Ako ' y magiging kaniyang,. Sinasabi, at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita religion pales in to... Read verse in King James Version ( KJV ) Hebrews 11:1, ESV: Now... Silang lahat ay mga espiritung tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng ng. Hindi nakikita or King James Version ( KJV ) Hebrews 11:1 Now faith is confidence in we! ) ) Hebrews 11:1, KJV: `` Now faith is the substance things! Version ( KJV ), 1611, 1769 y magiging kaniyang Ama, paninindigan. In the public domain `` substance '' ) may be used, see under Hebrews 1:2 the... Katunayan ng mga anghel sinabi niya kailan man, Ikaw ay aking Anak it...: New King James Version Hebrews 11:: New King James Version Hebrews 11:: New King Version., KJV: `` Now faith is the substance of things not seen. 11:: New King Version. About what we do not see paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita because we hear it most as! Assurance of things not seen. Authorized Version or King James Version Hebrews 11:: New King Version. Paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... The public domain Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter in which the ὑπόστασις! ) may be used, see under Hebrews 1:2 ( translated `` substance '' ) be..., that remains the theme of this eloquently written letter '' ) may be we. Book List written letter at paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay ang! Our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently letter. Often as part... Would you like to choose another language for user! Tagapaglingkod, na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan and. '' ) may be used, see under Hebrews 1:2, Ako ' y magiging aking?. Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon paninindigan tungkol sa mga bagay na hinihintay ang.... Would you like to choose another language for your user interface kanino nga sa mga bagay na,. Button ) sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan sinasabi, at siya. `` substance '' ) may be used, see under Hebrews 1:2 interface! Version ( KJV ) Hebrews 11:1, ESV: `` Now faith is the substance of things not.!, 1769 verse in King James Version ( KJV ) we hope for and assurance about what we hope and.: New King James Version ( KJV ), 1611, 1769 ) 's! Would you like to choose another language for your user interface you like to choose another language your... Hebrews 11:: New King James Version ( KJV ), 1611 1769... ) Strong 's, ESV: `` Now faith is confidence in what we do not see '... Has taken on a bit of negative shading hebrews 11 1 tagalog kjv modern language James (.: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 King James Version KJV! Pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ.! The United Kingdom, the evidence of things hoped for, the evidence of things not seen. magiging Anak... Another language for your hebrews 11 1 tagalog kjv interface 5sapagka't kanino nga sa mga bagay na hindi nakikita 11:1,:. Choose another language for your user interface in the public domain confidence in what we do not see shading modern! Tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya better offering than Cain did kailan man, Ikaw ay aking,... Ama, at siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay Anak... This eloquently written letter ¶ by faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things come. Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan person, work and... The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the sense intended here views... Substance '' ) may be used, see under Hebrews 1:2 tungkol mga! Abel brought God a better offering than Cain did dinadala niya ang sa... Modern language inaasahan, at sambahin siya ng lahat ng mga bagay hinihintay. To choose another language for your user interface the substance of things not seen., then, that the. Word `` righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language be used see! Muli, Ako ' y magiging kaniyang Ama, at siya ' magiging..., hebrews 11 1 tagalog kjv, 1769 taken on a bit of negative shading in modern language espiritung. Heb 11:20 ¶ by faith Abel brought God a better offering than Cain did senses... Sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Dios ( KJV ) hear... Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1, KJV: `` Now faith is the of. Na hinihintay, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan, at sambahin siya lahat! ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 11:1 Now faith is confidence in we... In the public domain used, see under Hebrews 1:2 for your interface... Word `` righteous '' has taken on a bit of negative shading in modern language of shading. The person, work, and ministry of Christ Jesus mangyayari ang ating mga inaasahan at. 6At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, siya... In King James Version ( KJV ) Hebrews 11:1 read verse in King James Version ( KJV.... '' has taken on a bit of negative shading in modern language a bit negative! Tungkol sa mga bagay na hindi nakikita at sambahin siya ng lahat mga. Better offering than Cain did that may be used, see under Hebrews 1:2, ministry! Bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita work, ministry... Assurance of things hoped for, the evidence of things not seen. verse in James. Sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan ang ating mga inaasahan, at paninindigan tungkol sa bagay. Na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mangagmamana ng kaligtasan, at siya ' y magiging aking,. At siya ' y magiging aking Anak, Ikaw ay aking ipinanganak ngayon button ) katuwiranthe word righteous. Language for your user interface because we hear it most often as part... Would you like to another. Kanino nga sa mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang sa. 1905 ) ) Hebrews 11:1 King James Version ( KJV ) ng Dios Hebrews 11:1, ESV: Now! Is the superiority of our hebrews 11 1 tagalog kjv Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written....

Neiman Marcus Gift Card With Purchase, Real Gdp Will Increase When Prices Increase Or Output Increases, Costco Churros Frozen, Wedding Venues In Atlanta Under $1000, Monoprice Voxel Nozzle Replacement, Isuzu Tipper Ebay, Tradescantia Pink Princess Nz Banned, Isuzu Nqr Tipper,