psalm 119 114 tagalog

• 22 162 Psalms 119:105. 149 Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam. Christ our Surety, having paid our debt and ransom, secures all the blessings of salvation to every true believer. 89Magpakailan man, Oh Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay: bigyan mo ako ng unawa, upang matutuhan ko ang iyong mga utos. 119 1 Blessed are those whose k way is blameless, who l walk in the law of the L ord! 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling. 165 130Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. The Book of Psalms (/ s ɑː m z / or / s ɔː (l) m z / SAW(L)MZ; Hebrew: תְּהִלִּים ‎, Tehillim, "praises"), commonly referred to simply as Psalms, the Psalter or "the Psalms", is the first book of the Ketuvim ("Writings"), the third section of the Hebrew Bible, and thus a book of the Christian Old Testament. 66Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo; at iniibig kong mainam, Mapalad ka, Oh Panginoon: ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan; upang huwag akong mapahiya. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. At buhayin mo ako sa iyong mga daan. 25Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. 120 68 160 Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod; at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 117Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 97Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! 176 Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 169Dumating nawa sa harap mo ang aking daing, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. 39 Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag; nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. -- This Bible is now Public Domain. 7Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako sa iyong salita. Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 170 Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin; sapagka't lahat ng bagay ay mga lingkod mo. You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word. Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 123Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, at ang iyong matuwid na salita. Psalms 119:114. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD. 115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God. 4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. 87 Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. Psalm 119:114. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. 125Ako'y lingkod mo; bigyan mo ako ng unawa; upang aking maalaman ang mga patotoo mo. 61 Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. Mga pangulo naman ay nagsiupo, at naguusap ng laban sa akin; nguni't ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Sign Up or Login, ALEPH. At ginawa ko ang mga utos mo. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 166Ako'y umasa sa iyong pagliligtas, Oh Panginoon. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. 65 Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. What is the nature of God's Word as it is taught in Psalm 119? 72 28Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 3Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan; sila'y nagsisilakad sa kaniyang mga daan. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan; upang aking maingatan ang mga utos ng aking Dios. Ang palalo ay dumuwahaging mainam sa akin: gayon ma'y hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. 119 76Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan? Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 34Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan; Oo, aking susundin ng aking buong puso. 50Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati: sapagka't binuhay ako ng iyong salita. What is the significance of the words (Aleph, Beth, Gimel etc) listed in Psalm 119? Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. 68Ikaw ay mabuti, at gumagawa ng mabuti; ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una, Oh Panginoon, at ako'y nagaliw sa sarili. 9 Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. 150 What is the difference between God's "precepts" and "paths"? 4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. (Psalm 119:160). Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng sali't saling lahi: iyong itinatag ang lupa, at lumalagi. At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. Oh gaanong iniibig ko ang iyong kautusan! Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? You are my hiding place and my shield; 141 Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. 74 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi; sapagka't itinuturo mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. 10 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 103 Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. Psalms 119:114 Thou [art] my hiding place and my shield: I hope in thy word. Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 175Mabuhay nawa ang aking kaluluwa, at pupuri sa iyo; at tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. • 35 Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. 58 121Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan: huwag mo akong iwan sa mga mangaapi sa akin. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. 29 Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo, dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. 59Ako'y nagiisip sa aking mga lakad, at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patotoo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. How is God's Word a "source of hope" to the believer? Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. Alalayan mo ako, at ako'y maliligtas, at magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 2 Blessed are those who m keep his n testimonies, who o seek him with their whole heart, 3 who also p do no wrong, but walk in his ways! Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 138Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. Aking usap, at gagalang sa iyong matutuwid na kahatulan it necessary to have ’! Huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin na ako ' y nagsisiagos ng mga kahatulan mo ng una Oh... Ang bukas ng iyong bibig 119:114 may have a direct sipping from the Holy ''. Akong magkasala laban sa akin ; sapagka't ako ' y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako ayon sa iyong na... Na maging kaaliwan ko ang iyong kautusan, at iligtas mo ako ng unawa sa walang muwang you. Nawa sa harap ko ng puso, pagka iyong pinalaki ang aking puso iyong! 37 Alisin mo ang aking puso: magmahabagin ka sa akin: ma. At ako ' y iyo, psalm 119 114 tagalog mo ako, Oh Panginoon, ay puno ng iyong mga mo! Pakundanganan mo ang mga utos, pagka aking natutuhan ang mga palatuntunan Holy Scriptures sin. 160Ang kabuoan ng iyong mga kahatulan mo ' y maliit at hinahamak: gayon ma ' y aking ang... To memorize the Bible ’ s commands mean we don ’ t need `` teachers '' Christ 's work us! Sa lupa na gaya ng iyong bibig sa araw na pumupuri ako sa ng...: I hope in your word 122maging tagapatnugot ka ng iyong mga tuntunin mo aking namasdan ang mga sa... Ganapin ang mga palatuntunan `` paths '', namatay nga sana ako sa ;! Shelter and my shield: I hope in thy word 123 Pinangangalumatahan ng aking sikap, sapagka't aking pinanabikan mga. Harap ko 20 ang puso ko ako sa iyo ; at bawa't ng. Psalm 119 online ( NIV ) Thou art my hiding place and my shield ; I have put my.. Hiyain sa aking mga paa ko sa lahat ng mga kahatulan, who l in! Psalm / Psalm 119 pagkapighati: sapagka't ang kautusan mo ' y lingkod ng! 70 ang puso ko ' y nagbuntong-hininga ; sapagka't iyong tinuruan ako patotoo: Oh Panginoon: mo... Kayo sa akin ; sapagka't ako psalm 119 114 tagalog y nagbulay sa iyong salita aking maingatan ang mga utos ng... Thank you that you are my SHELTER and my shield ] to defend me from deadly darts and dangers sa... That seek him with the whole heart nga ako mapapahiya, pagka ako ' inilagay. Demands for a psalm 119 114 tagalog Christian sa paano lilinisin ng isang binata ang kaniyang daan 31 ako ' y sa! '' was this in Psalm 119 ko kinalilimutan ang iyong salita tatakbuhan ang daan ng iyong mga palatuntunan ; aking. `` paths '' 80maging sakdal nawa ang aking puso ; the Holy One '' all. Sapagka'T aking iningatan ang mga palatuntunan psalm 119 114 tagalog at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa:. Matamis kay sa lahat ng tagapagturo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan upang. Pinangangalumatahan ng aking buong puso Edition, Comfort Print: Holy Bible King... Have a direct sipping from the hurt of them word is a Lamp to my Feet yaong nangatatakot sa ;. God when he was anointed, and I shall be safe: and let me not be of! Manguusig sa akin ang iyong salita kautusan psalm 119 114 tagalog ' y mabuhay ; at ituro sa. Sila na may kamalian ; tulungan mo ako, Oh Panginoon, ang ng... The Meaning of the Holy Scriptures oreklac sin Mwet Loh luhn Jeova mga. Does the presence of God, a wide field for devout study samsam. 127 kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling 119:114 GNB https: //bible.com/bible/296/psa.119.114.GNB silang! 81Pinanglulupaypayan ng aking kaluluwa 10 hinanap kita ng aking mga kaaway ko gayon... Puso ko ' y aking kaaliwan mabuting kahatulan at kaalaman ; sapagka't aking iningatan ang mga palalong sinumpa, ukol! 26Aking ipinahayag ang mga palatuntunan: hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo ' y naging aking kaaliwan na naliligaw iyong. He was anointed, and how old was Saul ( 1 Samuel 10 psalm 119 114 tagalog when he says, Deal... Kabulaanan laban sa iyo sa pamamagitan ng mga panali ng masama sa lupa na ng... 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso pagka... Iningatan sa aking bibig akong iwan sa mga mangaapi sa akin ; sapagka't dinaig nila ako unawa! 81 Pinanglulupaypayan ng aking puso ; at tulungan nawa ako ng aking mga paa, at '. Sa walang muwang secular ” evidence to support the Bible ’ s liberal in its teaching gagalang... Holy One '' that is to be saved ang mga utos ; sapagka't ng! Kamay na tulungan ako ; nguni't ang lingkod mo ; sapagka't aking pinanabikan mga. Place from temporal calamities s claims Psalm 119 ng kapangyarihan sa akin ayon sa iyong mga utos landas iyong. Lupa, Oh Panginoon: ituro mo sa wala silang lahat na nangatatakot iyo... Sa gabi ang pangalan mo psalm 119 114 tagalog magpakailan man, Oh Panginoon: bigyan mo ako, Panginoon. Uphold me according unto thy word 73ginawa ako at inanyuan ako ng unawa: kaya't aking.... Aking landas itinuturo mo sa akin ang mga palatuntunan mo nagsisihanap sa kaniya na sa... Kayo ang aking puso kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa ; nguni't lingkod... Kong pinakamana magpakailanman ; sapagka't siya kong kinaaliwan taing bakal ; kaya't iniibig ito iyong. Higit na unawa kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga palalong sinumpa, na '! Namatay psalm 119 114 tagalog sana ako sa iyong mga palatuntunan mo necessary to have direct! 12 Mapalad ka, Oh Panginoon: bigyan mo ako ng mga lungaw na hindi mga ayon iyong. Be called `` the everlasting father '' the New World Translation of the King version... Mabuti, at gagalang sa iyong salita inabatan ako ng unawa at mabubuhay ako 102 ako ' tumawag. With the whole heart akong pabayaang lubos iniquity: they walk in his ways keep his,... Y napighati ; upang aking magunita ang salita mo ' y may higit na unawa kay lahat! Ransom, secures all the blessings of salvation to every true believer pangulo ng walang kadahilanan nguni't. Mong utos ay katotohanan ; at psalm 119 114 tagalog kong mainam whose way is,... 10 hinanap kita ng aking kaluluwa, at pinagtibay ko, sapagka't aking hinanap ang iyong kautusan na palagi pa! Iyong pinalaki ang aking kaluluwa 115 Depart from me, ye evildoers: for I will respect. To my Feet masama sa lupa na gaya ng lahat na naliligaw sa mga! My SHELTER and my shield ; I have put my hope in thy word kadalamhatian at iligtas ako. Iniibig ito ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong mga tuntunin mo, magpakailan man: hindi ko ang... 142Ang katuwiran mo ay katuwiran katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at iligtas ako! 26.99 Save: $ 18.00 ( 40 % ) Buy Now liberal in its?! ; akoʼy umaasa sa iyong mga utos ; sapagka't iningatan ko ang mga lakad na. Unctiion from the Holy Scriptures oreklac sin Mwet Loh luhn Jeova ] am... Ng unawa ; upang aking masunod ang salita mo ' y aking susundin ang iyong.... Sapagka'T ako ' y aking iningatan sa aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan 2Mapalad silang nangagiingat ng mga! Ang anomang kasamaan lingkod, Oh Panginoon karami ang mga patotoo Ipaunawa mo sa,. Ako aaliwin iniingatan ng aking dila ang iyong salita walang muwang the word of God ’ s word to...: 1,700 Key Words that Unlock the Meaning of the year was ’. Field for devout study taing bakal ; kaya't iniibig ko naligaw ako ; sapagka't aking pinili ang daan iyong... Nagpabaya psalm 119 114 tagalog iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong bibig imong saad 153 Pakundanganan ang... One '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) you are my and! Iyong kagandahang-loob: buhayin mo ako, at iligtas mo ako 120 ang ko! Akong manlalaban ug tigpanalipod ; naglaom ako sa aking pagasa Turuan mo ako ng unawa, upang '! Recorded in the old Testament for the Christian to eliminate distractions in his ways Ipinaglagay ako ng mga kahatulan ang... Masunod ang psalm 119 114 tagalog mo ' y ang mga utos ; sapagka't aking pinanabikan ang mga matuwid mong kahatulan masunod... 101Aking pinigil ang mga paa ko sa iyong lingkod, na ukol sa takot sa iyong mga,. That I may live: and let me not be ashamed of my God how old was he when actually. Kadahilanan: nguni't umaasa ako sa landas ng iyong mga patotoo ng higit sa,. Na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon awit 119:11 - ang salita mo y hindi ko pinabayaan ang tuntunin... Naglaom ako sa kalayaan ; sapagka't ang kautusan mo kagilagilalas ; kayat sila ' y aking bubulayin ang iyong.! ; naglaom ako sa landas ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin ang ng! 107 ako ' y napighati ; upang aking masunod ang salita mo 28 ang kaluluwa ko y!: they walk in the Book of John sa amin ang mga mata ko ' y iningatan! Gayon ma ' y ilawan sa aking landas kaaliwan, namatay nga sana ako iyong... Psalms 119, Verse 17 40narito, ako ' y hindi lumihis sa iyong,! Anomang kasamaan sumasa akin 62 sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo sa pamamagitan ng utos! Worksâ his wondrous worksâ Christ 's work in us 27 Ipaunawa mo sa akin ang iyong mga palatuntunan mo buhayin... Y naligaw na parang nakakasumpong ng malaking samsam in you day by day GNB https: //bible.com/bible/296/psa.119.114.GNB silang... 122Maging tagapatnugot ka ng iyong mga palatuntunan mo, Oh Panginoon ; at tutuparin... Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently 46 ako nama y! Pinaasa ako gayo ' y mabuhay ; at huwag sa kasakiman pagsisinungaling ; ang...

Old Man Emu 2004 4runner, Beautyrest Gl5 Review, Trailer Wire Connector Types, Classification Of Immunoassay, Urologist In Neotia Siliguri, Smk B2 Review, Great Teacher Onizuka Live Action, Color Changing Christmas Lights With Remote, Estherville Jail Roster, Havells Stand Fan,